Защита на дисертационен труд – ОНС „Доктор“

На 18.06.2024 г. във ВТУ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. Ваньо Ралев, асистент в катедра „Машинни елементи, материалознание и химия“ на тема: Изследване дълготрайността на ходовата част на пътнически вагони за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 5.„Технически науки“, професионално направление 5.1.“Машинно инженерство”, научна специалност „Локомотиви, вагони и трамваи“.

Научен ръководител: проф. д.н. инж. Добринка Атмаджова

Честито на ас. д-р Ралев и успех в професионалната му кариера!