Защита на дисертационен труд – ОНС „Доктор“

На 28.05.2024 г. в зала „Тодор Каблешков“ на ВТУ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. Камен Христов, докторант към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на тема: “Модел за реализиране на обучение чрез работа в транспортния сектор” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 3.„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8.“Икономика”, научна специалност „Икономика и управление на транспорта“.

Научен ръководител: проф. д-р инж. Даниела Тодорова

Честито на д-р Христов и успех в бъдещите му начинания!