Защита на дисертационен труд – ОНС „Доктор“

На 25.04.2024 г. в зала „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. Снежана Карипова, докторант към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ на тема: “Влияние на интелигентните  транспортни системи върху устойчивото развитие на транспорта” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 3.„Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8.“Икономика”, научна специалност „Икономика и управление на транспорта“.

Научнен ръководител: проф. д-р инж. Даниела Тодорова

Честито на д-р Карипова и успех в бъдещите й начинания!