Защита на дисертационен труд – ОНС „Доктор“

На 15.02.2024 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. инж. Петко Костадинов, асистент в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ на тема: “Изследване и анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност посредством съвременни системи за управление и контрол” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление  5.2.“ Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“. 

Научнен ръководител: проф. д-р инж. Васил Димитров