Защита на дисертация – ОНС „Доктор“

На 01.09.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. инж. Венелин Рафаилов Павлов на тема: “Изследване на пасивната безопасност на пътнически вагони” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление  5.1.“ Машинно инженерство”, научна специалност „Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете“. 

Научни ръководители: доц. д-р инж. Веселин Стоянов и ст.н.с.ІІ ст. д-р инж. Цвятко Станев