Заседание на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков“

На 24.01.2024 г. в зала „Тодор Каблешков“ е проведе заседание на Общото събрание на ВТУ „Т. Каблешков”. На него ректорът проф. Даниела Тодорова представи Годишния си доклад за академичната 2022/2023г., както и своя отчет до Министерство на образованието и науката за третата година на изпълнение на задълженията по договора си за управление.  

Чрез подробна и атрактивно поднесена презентация проф. Тодорова запозна членовете на Общото събрание с постиженията и предизвикателствата, белязали изминалата отчетна година. На университетско и факултетно ниво са проведени множество авторитетни научни форуми, студентски семинари, полезни инициативи в областта на безопасността по пътищата, събития, свързани с кариерното развитие на випускниците, както и с повишаване на професионалната компетентост на преподавателите по отношение на работата с най-съвременни технологии. Видни са и усилията на ръководството за създаване на все по-добри условия за обучение на студентите, осъвременяване на материалната база и модернизиране на образователния процес. Внимание бе отделено и на изграждането на храма „Всички български светии” на територията на училището, с което бе изпълнена една благородна кауза, стартирала преди повече от седем години.   

В отчета е представена и успешната тенденцията на студентите да се предлага обучение, все по-адекватно насочено към изискванията на професионалната практика и бизнеса, за което спомагат устойчивите многогодишни и новосъздадени сътрудничества с фирми, професионални организации, правителствени и неправителствени институции, както и съгласуването на учебните програми с тях. Десетки нови партньорства са инициирани през изминалата година, като са подписани повече от 20 договора за сътрудничество с различни образователни институции, компании от бизнеса и други организации. 

 Направен бе и подробен анализ на състоянието на академичния състав, неговото развитие, научна и публикационна дейност. Налице е добър темп на подмладяване на академичния състав и израстване на преподавателите в академични длъжности и научни степени. Изтъкнат бе фактът, че много голяма част от преподавателите са и експерти от практиката, във всички сфери на транспортната индустрия, търсени специалисти в различни институции, експертни групи, участници в големи проекти и тн. 

В отчетите са отбелязани и добрите оценки, получени от НАОА, както и постигнатите високи резултати в Националната рейтингова система по показателите за качеството на обучение и реализацията на завършилите, като в 4 от 7-те професионални направления училището е в първата половина на националната класация.  

В рамките на заседанието на Общото събрание проф. Христо Христов представи становището на Съвета на настоятелите по годишния доклад на ректора и подчерта, че представеният доклад вярно отразява цялостната многообразна дейност на ВТУ във всички сфери и структури и отбеляза личния принос на проф. Тодорова, нейната компетентност, инициативност и настъпателност при решаване на предизвикателствата, пред които е изправен университетът ни. 

Като част от дневния ред бе обсъден и годишният доклад на Контролния съвет и се прие Правилник за неговата дейност.