Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение
/Център СДК и ПО/

Центърът за следдипломна квалификация и продължаващо обучение е обособено обслужващо структорно звено в състава на ВТУ“Т.Каблешков“ състоящ се от:

1.Център за следдипломна квалификация/ЦСДК/ за обучение на специализанти за повишаване и придобиване на професионална квалификация, допълнителна подготовка и специализация на български и чуждестранни граждани със средно и висше образование, а така също и за консултантска и издателска дейност, свързана с това обучение.

2.Упълномощен от ректора , заместник-ректор отговаря за ЦСДКПО и го представлявя като страна в договори пред външни институции, юридически и физически лица и по съдебни процеси и юрисдикции.

3.Обучаемите в ЦСДКПО се наричат специализанти или курсисти, и имат права и задължения определени от ЗВО и Правилник за устройството и дейността на ВТУ“Т.Калешков“.

ВТУ „Тодор Каблешков“

Център СДК и ПО

Kонтакт:

Цветанка Цупарска –
Ректорат ет.3 стая 31,

Тел.: (+359 2) 9709-209
GSM: +359 889 239 922
E-mail: pqlll@vtu.bg

 1. Курс за придобиване на професионална квалификация и правоспособност “Машинист за метрополитен”/ Машинист подземна железница-метро/
 2. Придобиване на професионална квалификация и правоспособност “Локомотивен машинист на магистрални електрически локомотиви”
 3. Курс за придобиване на професионална квалификация “Ревизор вагони”.
 4. Курс за следдипломна квалификация за специалност “Публична администрация”
 5. Професионална квалификация “Локомотивен машинист на магистрални електрически локомотиви серия 86 000 Сименс”.
 6. Професионална квалификация “Локомотивен машинист на магистрални електрически локомотиви серия 85 000 и 87 000”.
 7. Курс по AUTOCAD CIVIL 3D.
 8. Курс по “Приложение на 8-битови микроконтролери”.
 9. Курс по “Тримерно моделиране с CAD системи NX и SolidEdge”.
 10. Курс от “Помощник-локомотивен машинист на ел.локомотиви” за “Локомотивен машинист на електрически локомотиви”.
 11. Курс за придобиване на професионална квалификация “Помощник-локомотивен машинист на електрически локомотиви”.
 12. Курс за професионална квалификация и правоспособност “Ръководител движение и Ръководител търговска експлоатация в железопътния транспорт”.
 13. Курс “Сигурност и охрана в транспорта”.
 14. Курс за обучение на докторанти “Приложение на софтуер за символни и числени пресмятания”.
 15. Курсове по математика за кандидат-студенти.
 16. Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

I.Дейността на ЦСДКПО

ЦСДКПО организира и провежда цялостната си дейност по обучението на специализантите в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ВТУ“Т. Каблешков“ този правилник, действащата нормативна уредба в Република България и специфичните изисквания на заявителите.

II. Формите на следдипломното обучение в ЦСДК са:

 • Колективна/групова/- редовна, задочна и комбинирана.
 • Индивидуална- редовна, задочна и комбинирана.

III. Обучението в ЦСДКПО се извършва за:

1.Поддържане, развитие и повишаване на на професионалното ниво на служители, специализанти и ръководни кадри от транспорта.

2.Придобиване на професионална квалификация и друга специализирана подготовка.

3.Специализация.

4.Компютърно и чуждоезиково обучение.

5.Подготовка на кандидат- студенти.

6.Други.

IV.Провеждането на следдипломното обучение се регламентира със заповеди на ректора, в която се фиксират:

1.Наименование на курса/специализацията/

2.Ръководител на курса/специализацията/

3.Период на обучение

4.Място на провеждане

5.Преподавателски колектив

6.Изпитна комисия

7.Такса за обучение

8.Специализанти зачислени за обучение

9.Решения свързани с осигуряване на учебния процес

10.Специфични особености на курса

11.При необходимост някои въпроси могат да се уреждат и с допълнителни заповеди по време на курса

V.Обучаемите имат следните права:

1.Да ползват материално-техническата база на ВТУ“Т.Каблешков“

2.Да получават консултации от преподавателския екип на курса

3.Да получат документ след успешно завършване на обучението си в ЦСДКПО, освен при курсовете за подготовка на кандидат-студенти или при взаимно съгласие между двете страни- ВТУ и възложителя/заявителя/.

VI.Обучението на специализантите се финансира от физически и юридически лица.

За контакти:

Цветанка Цупарска – Ректорат ет.3 стая 31,

Тел.: (+359 2) 9709-209
GSM: +359 889 239 922
E-mail: pqlll@vtu.bg: