Ректор

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Д. Тодорова

Биография

Преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ към факултет Транспортен мениджмънт. 

Има над 140 публикации в областта на: Транспортната политика; Икономиката на транспорта; Инвестиционната политика на железопътния транспорт; Устойчивото развитие на транспорта; Анализа на разходите и ползите на инфраструктурни проекти; Ценообразуването на транспортната услуга, Бизнес планирането, Управлението на инвестиционни проекти и Публично-частно партньорство. 

Член на екипи при разработването и изпълнението на 25 научноизследователски национални и европейски проекти. 

Интереси: Транспортна политика, Икономически проблеми на транспорта, Инвестиционна политика и инвестиции в транспорта, Бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, Управление на персонала.

Професионално развитие:

 • от 1996 г.: преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • от 2002 г.: заместник-ръководител катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • oт 2010 г.: Секретар за България и член на Научния комитет на Европейската асоциация за сигурност
 • oт 2012 г.: Член на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара
 • Член на съюза на учените в България
 • 2017 г. – Почетен професор на „Ningbo University of Technology“, Китай
 • от м.01.2013-м.12.2016: заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност
 • от 13.12.2016 : ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“

Образование и академично израстване:

 • Магистър

Магистър, специалност „Икономика и управление на отраслите”, Московски държавен минен университет, Русия

 • Доктор по икономика

Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия”

 • Доцент

Доцент по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”

Специализация по „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит” в Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Русия

 • Професор

Професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”