Ректор

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Д.Тодорова

Биография

Преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“ към факултет Транспортен мениджмънт. Преподавател по дисциплините: „Икономика на транспорта”, „Бизнес планиране”, „Управление на малкия и среден бизнес”, „Европейска кохезионна политика”, „Публично-частно партньорство”, „Икономика на труда”.

С повече от 150 публикации в областта: „Транспортната политика“, Инвестиционната политика в железопътния транспорт, Устойчиво развитие на транспорта“, Анализ на разходи – ползи на инфраструктурни проекти, Бизнес планиране и инвестиране, Управление на проекти и др.

Научни интереси: транспортна и инвестиционна политика, икономика на транспорта, интелигентни транспортни системи, анализ разходи и ползи на инфраструктурни проекти, ценообразуване на транспортната услуга, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала, делови игри в управлението и бизнес решения, качество на образователната услуга.

Преподавател по програма „Еразъм” в университети в Полша, Словакия, Латвия, Сърбия и др. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на над 40 национални и европейски проекти.

Ключов експерт и консултант по проекти и програми.

Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на седем монографии, четири от които са издадени в чужбина.

Професионално развитие:

 • от 1996 г.: преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • от 2002 г.: заместник-ръководител катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • 2013 г. – 12.2016 г. – заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков“
 • oт 2016 г. – Ректор на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
 • 2017 г. – „Почетен Професор на Ningbo University of Technology“, Китай
 • Член на екипи за разработване и изпълнение на над двадесет национални и европейски научни проекта
 • Член на редакционните колегии на редица международни научни списания.

 

Членства в професионални организации:

 • oт 2010 г. – Секретар за България и член на Научния комитет на Европейската асоциация за сигурност
 • oт 2012 г. – Член на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара
 • Член на съюза на учените в България
 • От 2009 г. – Член на Европейска академия по архитектура / Европейска мрежа за сътрудничество за видео обучение, изследователска дейност и мениджмънт
 • От 2012 г. – Представител на ВТУ „Тодор Каблешков” в юридическото представителство LEAR за осъществяване на контакти с Генералните дирекции за изследователска дейност на Европейската комисия
 • Вицепрезидент на Алианса на инженерните университети „Един пояс-един път“, по инициатива на Технологичен университет Нингбо, Китай

Образование и академично израстване:

 • Магистър

Магистър, специалност „Икономика и управление на отраслите”, Московски държавен минен университет, Русия

 • Доктор по икономика

Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия”

 • Доцент

Доцент по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”

Специализация по „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит” в Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Русия

 • Професор

Професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”