Процедури по защити на докторати през 2022 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Петър Донев Донев

 1. По научна специалност: “Земна основа и подземно строителство”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия”
 4. Tема на дисертационния труд: “Оптимизация на построените пътни и железопътни насипи чрез физикохимично заздравяване на изграждащите ги глинести почви”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 17.03.2022 г. от 14.00 ч. в зала 6201

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Димитър Динков Господинов

 1. По научна специалност: “Проектиране, строителство и поддържане на улици  и автомобилни пътища”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия”
 4. Tема на дисертационния труд: “Приложение на отпадъчните материали от автомобилни гуми в асфалтови смеси и циментови стабилизации за пътното строителство”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 27.04.2022 г. от 14.00 ч. в зала 6201

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: ас. маг. инж. Христина Иванова Спиридонова

 1. По научна специалност: “Теоретична електротехника”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Управление на поведението на честотно зависима информационна среда чрез селективни вериги за коригиране на нелинейни ефекти”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 13.05.2022 г. от 14.00 ч. в зала 5103

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Георги Димитров Тонков

 1. По научна специалност: “Автомобилна техника”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.1.“Машинно инженерство”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на енергийната ефективност на хибриден автомобил в градски условия”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 14.07.2022 г. от 11.00 ч. в зала 5103

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Венелин Рафаилов Павлов

 1. По научна специалност: “Локомотиви, вагони и трамваи””
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.1.“Машинно инженерство”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на пасивната безопасност на пътнически вагони”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 01.09.2022 г. от 11.00 ч. в зала 5103

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Ирена Велинова Петрова

 1. По научна специалност: “Транспортни системи и транспортни технологии”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.5.“Транспорт, корабоплаване и авиация”
 4. Tема на дисертационния труд: “Модели за етапно развитие на транспортната инфраструктура”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 26.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала 5103

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Силвия Боянова Асенова

 1. По научна специалност: “Транспортни системи и транспортни технологии”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.5.“Транспорт, корабоплаване и авиация”
 4. Tема на дисертационния труд: “Усъвършенстване на организацията на превозния процес при фирма за обществен транспорт”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 26.07.2022 г. от 11.30 ч. в зала 5103

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Владислав Николаев Бойновски

 1. По научна специалност: “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на променливотокови  задвижвания за електромобили”

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 16.03.2023 г. от 14.30 ч. в зала 1112