Помощник-ректор

Проф. д-р инж. Руско Вълков

Биография

Основни лекционни курсове: Безопасност на труда в строителството (бакалавърски курс); Транспортна инфраструктура (бакалавърски курс); Горно строене на железния път (бакалавърски курс); Метрополитени (магистърски курс); Транспортна инфраструктура (магистърски курс).

Публикационна дейност: над 70 публикации в страната и чужбина в областта на транспортната инфраструктура и транспортното образование.

Автор на един учебник и методическо ръководство, съавтор на един учебник и учебно пособие.

Професионално развитие:

  • От 30.10.2012 г. : Председател на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков”
  • От м. октомври 2001 г. до м. ноември 2004 г.: Заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”.
  • От м. декември 2000 г.: Ръководител на катедра „Транспортно строителство”.
  • От м. октомври 1998 г.: Доцент в катедра „ОВТСП” на ВТУ „Тодор Каблешков” (от м. ноември 2004 г. до м. ноември 2012 год. – доцент в катедра „Транспортно строителство”
  • От м. юни 1987 г.: Главен асистент във ВВТУ „Тодор Каблешков”