Помощник-ректор

Доц. д-р инж. Любомир Секулов

Биография

Съсобственик и съавтор на четири изделия със световен патент за изобретение, на шест изделия, патентовани като полезен модел и на едно, защитено с Европейски промишлен дизайн. Участвал е в редици проекти по НИРД и има публикации в реферирани издания, свързани с електрическия транспорт.

Член на Катедрения съвет към Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“, член на Факултетния съвет към Факултет ”Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”, член на Академичния съвет на ВТУ “Тодор Каблешков“.

Професионално развитие:

  • От 25 май 2022 г. : „Доцент“ във ВТУ „Т.Каблешков“
  • От 2021г.: Главен енергетик на ВТУ “Т. Каблешков“ 
  • От 8 октомври 2019 г. заема длъжността Главен асистент към катедра ЕЕТ.
  • На 16 май 2019 г. защитава успешно образователна и научна степен “Доктор” в област на висшето образование 5, „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“.

  • От 2016 г.: преподавател и асистент към Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ /ЕЕТ/ във ВТУ „Тодор Каблешков“