Заместник-ректор по
научноизследователската и международна дейност

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов

Биография

Автор и съавтор в над 70 публикации в областта на подемно-транспортните машини и транспорта в България, Русия, Полша, Турция, САЩ, Австралия, Великобритация. Автор е на три учебни пособия.

Ръководител и участник в над 20 научноизследователски проекта в страната и чужбина. Преподавател по програма „Еразъм+” в университети в Полша, Гърция, Чехия, Турция, Румъния. Специализант по Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в катедра “Гражданско и транспортно инженерство”, работна група „Пътища и транспорт”, към Норвежкия Университет по Наука и Технологии в гр.Трондхайм, Норвегия.

Преподавател по дисциплините: Подемно-транспортни машини /бакалавърски курс/, Инженерна-логистика – подемно-транспортни машини, процеси и системи /бакалавърски курс/, Механизация и автоматизация на транспортно-манипулационните процеси /бакалавърски курс/, Техническа безопасност и надзор на подемно-транспортна и строителна техника /бакалавърски курс/, Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните и складови процеси/бакалавърски курс/, Машини и системи за непрекъснат транспорт /бакалавърски курс/, Складови процеси и системи /бакалавърски курс/, Технически надзор на повдигателни съоръжения /магистърски курс/, Нормативни документи за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /магистърски курс/, Моделиране и оптимизиране на инженерни логистични системи /магистърски курс/, Техника за комбинирани превози, интермодални и карго терминали /магистърски курс/.

Професионално развитие:

 • от 2005 г. Кореспондент на списания Jane’s Report – Великобритания; Metro Report – Великобритания; Railway Gazette International – Великобритания; International Railway Journal – Великобритания;
 • от 2003 до 2009 – Член на International Parking Institute, USA;
 • от 2005 до 2007 – Член на National Parking Association, USA ;
 • 2007 г. – награда за млад учен с международни и национални постижения „За принос към младежко иновационно и информационно общество” Младежко иновационно и информационно общество“;
 • 2007 – 2012 г.: Асистент и главен асистент в катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“ във ВТУ „Т. Каблешков;
 • от 2014 г.: Ръководител на катедра „ПТСМС“ на ВТУ „Т. Каблешков“
 • 2018 г.: Декан на факултет ТСТТ
 • 2021 г.: Заместник-ректор по НИМД

Образование и академично израстване:

 • Магистър, машинен инженер

2001 г. Магистър машинен инженер Висше военно транспортно училище „Тодор Калешков“ гр София, специалност „Подемно-транспортни, пътни и строителни машини“.

 • Доктор

2005 г.- Доктор със защитен дисертационен труд на тема „Оптимизиране на параметри на автоматизирани паркинг-гаражи, обслужвани от трансманипулатори“ по научната специалност 02.01.48 „Подемно-транспротни машини“.

 • Асистент

2007 – 2012 г. Асистент и главен асистент в катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“ във ВТУ „Т. Каблешков.

 • Доцент

От 2014 г. доцент по научната специалност 02.01.48 „Подемно-транспортни машини“

 • Професор

От 2018 г. професор в професионално направление Машинно инженерство „Подемно-транспортни машини“