Заместник-декан на факултет "Транспортен мениджмънт"
Завеждащ СОПКОАС и Председател на Съвет по качеството

Доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова Гергова

Биография

Преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” към факултет “Транспортен мениджмънт“. Основни лекционни курсове: „Управление на качеството“, „Икономика на труда“, „Управление на малък и среден бизнес“, „Управление и сигурност на човешките ресурси“, „Бизнес комуникация и делова кореспонденция“, „Делови игри в управлението“ и др.

Има над 40 публикации у нас и чужбина в областта на Качество на образованието, Бенчмаркинг, Управление на качеството, Транспортна политика, Икономика на транспорта, Икономика на труда, Градски транспорт, Устойчиво развитие на транспорта, Икономически анализ.

Член на екипи при разработването, управлението и изпълнението на множество национални и международни научноизследователски проекти.

Професионално развитие:

  • 2020 г. – доцент в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” при Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Т. Каблешков”.
  • 2019 г. – заместник-ръководител катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” при Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Т. Каблешков”.
  • 2018 г.-2020 г. – главен асистент в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” при Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Т. Каблешков”.
  • 2016 г.-2018 г. – хоноруван асистент към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” и катедра “Математика и информатика”.
  • 1995 г.-2017 г. – старши експерт, администриране на компютърни и информационни системи, ВТУ „Т. Каблешков“

Образование и академично израстване:

  • Магистър

Специалност „Математика“, Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, професионална квалификация: „Математик“ и „Учител по математика“. Допълнителна професионална квалификация по специалност „Информатика“: „Учител по информатика“. Специалност „Икономика на транспортната фирма“, ВТУ „Т. Каблешков“, професионална квалификация: „Магистър – икономист“. Специалност „Транспортен мениджмънт и логистика“, ВТУ „Т. Каблешков“, професионална квалификация: „Магистър – инженер“.

  • Специализация

Три месечна специализация в Университет „ЮНИОН – Никола Тесла”, Факултет по бизнес и индустриален мениджмънт, Белград, Сърбия.

  • Доктор – Доцент

Придобита образователна и научна степен „доктор” с защитен дисертационен труд на тема „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България“, по научната специалност „Икономика и управление на транспорта” в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика”. – Доцент в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика” (Управление на качеството).