Заместник-декан на факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

Доц. д-р инж. Румен Иванов

Биография

Преподавател в катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ към факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Преподавател по дисциплините: „Инженерна геодезия“, „Геодезия“, Геотехнически мониторинг“, ”Определяне геометрията на автомобилни и железни пътища”.

Области на научно-изследователски интереси: инженерна геодезия, GPS, GNSS.

Ръководител на два научно-изследователски проекта към ВТУ “Т. Каблешков”.

Автор и съавтор на 40 публикации у нас и в чужбина и доклади на научни форуми. Автор на монографията „Engineering surveying and deformation surveys“.

Академичен наставник на студенти от специалност „Строителство на газо– и нефтопроводи“. Грамота за присъдена трета награда за участие с доклад в VIII Национална младежка научно-практическа сесия 2010 г. Награда на Ректора – грамота за постижения в учебно-изследователската работа 2017 г.

Професионално развитие:

  • От м. ноември 2021 г. заместник-декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” към ВТУ „Т. Каблешков”;
  • 1998-2000 ВТУ “Т. Каблешков” – асистент по инженерна геодезия;
  • 2001 ВТУ “Т. Каблешков” – старши асистент по инженерна геодезия;
  • 2004 ВТУ “Т. Каблешков” – главен асистент по инженерна геодезия;
  • 2008 ВТУ “Т. Каблешков” – доцент по инженерна геодезия.

Образование и академично израстване:

  • Магистър
  • ОНС „Доктор”
  • Доцент