Заместник-декан на факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Проф. д.н. инж. Галина Чернева

Биография

Основни лекционни курсове: „Теоретична електротехника”, „Електрически измервания” „Електротехника и електроника” , „Електротехника“, “Информационни системи в енергетиката и транспорта”, „Преходни процеси в електрически системи в транспорта”, „Сигнали и системи”, „Комуникационни вериги“, „Цифрова обработка на сигналите“.

Публикационна дейност: над 90 научни публикации у нас и в чужбина, 2 монографии, 1 студия.

Издателска дейност: 15 учебни пособия (учебници и ръководства), от които 2 учебника и едно ръководство – самостоятелен автор.

Участие в голям брой международни и национални и договори и проекти. Съавтор на два патента.

Ръководител на 4 докторанта, 2 от които успешно защитили, както и на над 30 дипломанта. Лекции по програма «Еразъм» в технически университети в Германия, Словакия, Литва, Латвия,Турция, Русия.

Професионално развитие:

 •  Ръководител на катедра „Електротехника и физика“ при ВТУ „Т. Каблешков” (2012 – 2020г.);
 • Заместник декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” при ВТУ „Т. Каблешков” (2009-2012г.);
 • Научен секретар на Академичен съвет при ВТУ „Т. Каблешков” (2012 –2016г.);
 • Зам.Председател на Общото събрание на ВТУ „Т. Каблешков” (2016-до момента)
 • Член на Факултетни съвети при ВТУ „Т. Каблешков” (2008 – до момента);
 • Член на Академичен съвет при ВТУ „Т. Каблешков” (2012 – до момента);
 • 1986-2009г. Асистент, старши асистент, главен асистент във ВТУ „Т. Каблешков”
 • 1985-1986г. конструктор в Институт по електроенергийна техника София

Образование и академично израстване:

 • магистър
 • доктор
 • доцент
 • доктор на науките
 • професор