Декан на факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

Доц. д-р инж., маг. биол. Миряна Евтимова

Биография

Преподавател в катедра „Транспортна техника“ към факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Преподавател по дисциплините: „Техническа безопасност и екология”, „Автомобилна техника”, „Ремонт и експлоатация на автомобилите”, „Топлотехника” и др.

Ръководител на дипломанти и рецензент на дипломни работи.

Области на научно-изследователски интереси: интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания; нисковъглеродна и въглеродно неутрална икономика; устойчиво развитие; транспортна техника; алтернативни горива и задвижвания.

Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на национални и европейски проекти. Автор и съавтор на над 30 публикации у нас и в чужбина и доклади на научни форуми.

Автор на няколко електронни курса за обучение. Академичен наставник на студенти от специалност „Автомобилна техника”.

Член на Съвета за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на ДАБДП (Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“).

Грамота за активно участие в организацията и провеждането на изложение „Иновации, бизнес и образование в транспорта 2017”: ТРАНСТРЕНД 2017 от Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”; Почетен знак на ВТУ и грамота за заслуги от Ректора/2018; награда на ректора за „Преподавател на ВТУ“ – 2019.

Професионално развитие:

 • от м. февруари 2021 – Декан на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”;
 • 2013 – настояще: ВТУ „Тодор Каблешков”, Асистент, главен асистент, доцент,
 • заместник-ръководител катедра „Транспортна техника”;
 • 2006 – 2009 – Национална асоциация по биогорива в България, Главен експерт;
 • 2003 – 2006 – НИС при ТУ – София, Център за переспективни изследвания; Инженер;
 • 1988 – 2005 – Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“, гр. София, Учител по Транспортна техника, Двигатели с вътрешно горене, Дизелови локомотиви, Машинни елементи, и др.

Образование и академично израстване:

 • Магистър

Магистър, специалност „Железопътна техника”, ВМЕИ „В.И.Ленин” (ТУ-София)

 • Магистър

Магистър, специалност „Биолог-преподавател по биология и химия”, „Св.Св. Климент Охридски”.

 • Специализация

Висше училище по транспорт и икономика, Дрезден, Германия Изпитване на дизелов двигател при работата му с различни видове биогорива и оценка на жизненият цикъл на биогоривото.

 • Образователна и научна степен „Доктор”

Образователна и научна степен „Доктор” по „Локомотиви, вагони и трамваи”, Технически университет – София. Тема на дисертационния труд: „Възможности за използване на срънчогледовото масло като алтернативно гориво в дизеловите двигатели в България”

 • Доцент

Доцент по научна специалност „Транспортна техника”