Декан на факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Проф. д-р инж. Георги Митков Павлов

Биография

Основни лекционни курсове: Електрообзавеждане, Електроснабдяване, Съвременни системи за управление, контрол и защита, Високоефективни енергоспестяващи устройства и технологии, Електрически транспорт, Съвременни тенденции в развитието на електрическия транспорт Интереси: Електрически транспорт, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Тягови енергоснабдителни системи, Тягови електрически задвижвания, Системи за управление, контрол и защита, Енергийна ефективност.

Публикационна дейност: над 80 научни публикации у нас и в чужбина; съавтор на четири учебни пособия (учебници и ръководства)

Друга дейност: ръководител на над 60 дипломанта и 5 докторанта; Зам. председател на Национално дружество на електроинженерите в транспорт (НДЕТ) в Република България; Участие в голям брой международни, национални и регионални договори и проекти; Автор на един патент и три полезни модела, проектирани и внедрени в експлоатация системи и устройства с положителен икономически ефект.

Професионално развитие:

  • от 2017 г. Декан на факултет КЕТ при ВТУ „Тодор Каблешков”;
  • 2008- 2017: Ръководител на катедра „ЕЕТ” при ВТУ „Тодор Каблешков”;
  • 1987 – 2007: Асистент, старши асистент, главен асистент във ВТУ „Тодор Каблешков”.

Образование и академично израстване:

  • 1987 г.

Електроинженер: ВМЕИ (сега Технически университет – София), Специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане (електрически транспорт)”;

  • 2001 г.

Доктор по научната специалност 02.01.50 „Локомотиви, вагони и трамваи”. Дисертационен труд на тема: „Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване”, ВАК;

  • 2007 г.

Научно звание „Доцент” по научна специалност 02.04.15. „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВАК;

  • 2013 г.

Академична длъжност „Професор” по „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВТУ „Тодор Каблешков”.