Специалност "Двигатели с вътрешно горене"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Специалността има за цел да подготви машинни инженери, които професионално да решават технически, технологични или експлоатационни проблеми, свързани с двигателите с вътрешно горене.

Обучението по тази специалност е в професионално направ- ление „Машинно инженерство“, като завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квали- фикация „машинен инженер“. Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра) и приключва с полагане на държавен изпит.
Завършилите придобиват знания свързани с проектирането, конструирането, диагностиката, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене и техните системи.
Студентите изучават приложението на двигателите с вътрешно горене, съвременните тенденции в развитието им, моделирането на работните им режими и др.
Предвидени са курсове лекции свързани с буталните и газо- турбинните двигатели с вътрешно горене, с горивните и други спомагателни системи, с автоматичното управление, с техническата им експлоатация.
По време на следването се провеждат стажове в български и чуждестранни фирми от областта, заинтересовани да назначават при тях машинни инженери от тази специалност.
Завършилите специалност „Двигатели с вътрешно горене“ могат да се реализират в предприятия и фирми от транспорта, ма- шиностроенето, логистиката и енергетиката, научноизследова- телски, технологични и проектантски организации, висши и средни училища, промишлени комбинати и предприятия, използващи двигатели с вътрешно горене, или да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Б. Петков

контакти:  borpet@vtu.bg

Страница на катедрата:

ОКС „магистър“

Специалността е предназначена за лица, притежаващи ОКС „бакалавър“ по „Двигатели с вътрешно горене“. Тя е подходяща за специалисти, които желаят да доразвият своята техническа подготовка, за да работят в частния или държавен сектор на икономиката, като решават професионално възникнали технически, технологични или експлоатационни проблеми, свързани с двигателите с вътрешно горене.

Продължителността на обучението е три семестъра. Обучението приключва със защита на дипломна работа.

За кандидати завършили ОКС „Бакалавър“ със специалност различна от „Двигатели с вътрешно горене“, но със специалности в следните професионални направления: 5.1. Машинно инженерство, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.13. Общо инженерство обучението е с продължителност четири семестъра и започва с подготвителен семестър през пролетта.

Завършилите специалността „Двигатели с вътрешно горене“ получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в предприятия и фирми от транспорта и енергетиката, научноизследователски, технологични и проектантски организации, висши и средни учили- ща, промишлени комбинати и предприятия, използващи двигатели с вътрешно горене, или да продължат обучението си в докторантура и да провеждат друга изследователска дейност.