Председател на Контролния съвет

Проф. д-р Валентина Илиева Станева

Биография

Доцент в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”. Основни лекционни курсове: „Теория на счетоводството“ „Основи на счетоводството“, „Финансово счетоводство I част“, „Финансово счетоводство“ „Автоматизирана обработка на икономическата информация“,„Управленско счетоводство“, „Системи за финансово управление и контрол“„Финансов контрол и одиторски стандарти“, „Управление на риска и вътрешен контрол“, „Информационни системи и технологии“, „Счетоводни стандарти“.

Публикационна дейност: Публикации в специализирани научни списания – 25. Доклади на научни конгреси и конференции – 39. Студии и монографии – 5.

Автор е на самостоятелна монография и съавтор в една колективна монография, както и на 2 студии.

Ръководител на екип и съавтор при публикуване на един учебник, автор на 5 ръководства. Друга дейност: Ръководител на над 53 дипломанта; Ръководител на 2 научни проекта с вътрешно финансиране, както и участие в научно-приложни проекти, един от които е международен; Участие в състава на Научни журита.

Професионално развитие:

 • От м. юли 2019 г. Ръководител на катедра ИСТ при Факултет „Транспортен мениджмънт“ на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От м. октомври 2014 г. Доцент по „Финансово счетоводство” в катедра „ИСТ” при Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От 2009 г. Главен асистент в катедра „ИСТ” при Факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От 2005 г. Главен асистент в катедра „ИСТ” при Транспортен колеж на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От 2001 г. Старши асистент в катедра „ИСТ” при Транспортен колеж на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От м. декември 1996 г. Асистент в катедра „ИСТ” при ТК на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • От 1994 г. м. ноември 1996 г. е Изпълнителен директор на Международна фондация „Алеко Константинов”, гр. Свищов;
 • От 1985 г. до 1988 г. е счетоводител в РПК „Наркооп” – гр. Никопол.

Образование и академично израстване:

 • 1985

Средно образование в Икономически техникум „Д. Хадживасилев”, гр. Свищов.

 • 1993

Висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, СА „Д. Ценов” – гр. Свищов; квалификация: „Икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност”. Допълнителна квалификация: „Съветник по правни въпроси”. специализация: „Финансово-ревизионен и данъчен контрол”.

 • 2003

Специализиран курс по международни счетоводни стандарти.

 • 2010

Специализиран курс Интегрирана компютърна система „Бизнес навигатор“.

 • 2011

Придобита образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика”.

 • 2014

Доцент в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки ”, професионално направление 3.8 „Икономика ” (Финансово счетоводство).