Специалност "Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност"

ОКС „магистър“

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани кадри за решаване на специфичните проблеми на техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност, така че да е обезпечено спазването на установените изисквания за техническо устройство и безопасност за човека и околната среда, функциониране на тези съоръжения при изграждането и експлоатацията на обекти с производствено и непроизводствено предназначение.

Обучението в тази образователно- квалификационна степен е с продължителност два семестъра след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висшето образование 5.Технически науки и приключва с държавен изпит.

За кандидати завършли ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ в следните области на висшето образование и професионални направления: 3.Социални, стопански и правни науки (3.8.Икономика); 4.Природни науки, математика и информатика (всички професионални направления) обучението е с продължителност три семестъра и започва с подготвителен семестър през пролетта.

Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в държавни институции, осъществяващи метрологичен и технически надзор, в лицензирани фирми за извършване на технически надзор, във фирми за експлоатация, ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Б. Петков

контактиborpet@vtu.bg