Специалност "Автоматизирано проектиране в машиностроенето"

ОКС „магистър“

Обучението е предназначено за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление „Машинно инженерство“, които желаят да придобият задълбочени познания за принципите на работа на системите за автоматизирано проектиране (CAD/ CAЕ/ CAM/ PDM).

Продължителността на обучението е три семестъра (година и половина), като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се изготвя дипломна работа. Обучението приключва със защита на дипломната работа.

Обучението по специалността „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“ гарантира придобиването на задълбочени знания и професионални умения за работа със системи за автоматизирано проектиране (CAD/ CAЕ/ CAM/ PDM). Това се постига чрез структурата и обхвата на учебния план.

Вниманието на студентите се насочва към:

– цялостния процес за разработване на изделие – начините за проектиране, анализ и подготовка на производството;
– изучаване на методите, които са в основата на алгоритмите и програмите на CAD/ CAЕ/ CAM/ PDM системите;
– опит и умения в използването и приложението на CAD/ CAЕ/ CAM/ PDM технологиите;
– умения за паралелно разработване на изделие, работа в екип и сътрудничество в глобална среда.

Завършилите специалността „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“ получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да работят в машиностроителни предприятия и развойни звена в различни области на промишлеността като проектанти, конструктори, технолог-програмисти и др., или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортна техника"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. В. Стоянов

контакти: ves@vtu.bg

Лице за информация: 

доц. д-р инж. В. Николов

контакти: varnikolov@vtu.bg

Страница на катедрата:

Facebook