Специалност "Икономика на малките и средни предприятия"

ОКС „магистър“

Специалност „Икономика на малките и средни предприятия“ е предназначена за лица, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“. Тя е подходяща за специалисти, които желаят да доразвият своята икономическа подготовка, за да работят в частния или държавен сектор на икономиката, да развият собствен бизнес, да решават професионално възникнали икономически, финансови или счетоводни проблеми.

Продължителността на обучението е три семестъра (година и половина), като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се изготвя дипломна работа. Обучението приключва със защита на дипломната работа.

Завършилите специалността „Икономика на малките и средни предприятия“ магистри могат да заемат всички длъжности от високите нива на управление в различни независими, партниращи или свързващи предприятия и фирми, в министерства, в научноизследователски институти. Те могат да работят и като специалисти по вътрешнофирмено планиране и прогнозиране и организацията на стопанската дейност в отделните видове предприятия, да разработват стратегии за развитие на различните фирми за повишаване на конкурентоспособността им, както на националния, така и на международния пазар. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-икономист“, която им дава право да продължат обучението си в докторантура и да провеждат друга изследователска дейност.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Лице за информация: 

доц. д-р инж.-икон. Юлия Е.Варадинова

контакти: f_tm@vtu.bg

Страница на катедрата: