Специалност "Икономика на транспортна фирма"

ОКС „магистър“

Обучението е предназначено за лица, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър“. Тя е подходяща за специалисти, които нямат необходимата икономическа подготовка, но работят или желаят да се реализират в частния или държавния сектор на икономиката, да развиват собствен бизнес в областта на транспорта, да решават професионално възникнали икономически, финансови или счетоводни проблеми.

Продължителността на обучението е три семестъра (година и половина), като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се изготвя дипломна работа. Обучението приключва със защита на дипломната работа.

Завършилите специалността могат да работят в транспортни предприятия и логистични центрове, спедиторски фирми, в промишления и градски транспорт, в организации, фирми и министерства, в научноизследователски институти и развойни звена, като могат да заемат управленчески длъжности. Те получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-икономист“, която им дава право да продължат обучението си в докторантура и да провеждат друга изследователска дейност.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Лице за информация: 

доц. д-р инж.-икон. Юлия Е.Варадинова

контакти: f_tm@vtu.bg

Страница на катедрата: