Специалност "Комуникационна и осигурителна техника"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план на специалността включва всички дисциплини, необходими за подготовката на специалисти по комуникациите и осигурителната техника в транспорта. ВТУ „Тодор Каблешков“ е единственото висше училище в България, което дава такава подготовка. При завършване на обучението студентите, освен държавна диплома за висше образование, получават и свидетелство за професионална квалификация  “механик по техническа експлоатация на осигурителна техника, съобщителни връзки и радиосъобщения“.Това допринася за по добрата професионална реализация при заемане на длъжности в системата на БДЖ.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „инженер по комуникации“.

Завършилите специалността могат да работят в системата на сухоземния транспорт, телекомуникационните фирми, метрополитена, в системата на МВР и МО, в охранителни фирми. Могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование „магистър“.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта""

Катедра "Съобщителна и осигурителна техника"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Е.Димитрова

контакти: edimitrova@vtu.bg

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите ОКС „магистър“ по специалността „Комуникационна и осигурителна техника“ се реализират в проектно-конструкторски фирми. Те получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“.

Могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.