Специалност "Подемно-транспортни и строителни машини"

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Студентите се подготвят в областта на моделиране и оптимизиране на технически логистични системи, техника на комбинирани превози, интермодални и карго-терминали, автоматизация на подемно-транспортна и строителна техника и др. Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в транспорта, промишлеността, строителството, рудодобива, търговията, селското стопанство, образованието и др., или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Обучението в тази магистърска програма е с продължителност пет семестъра след завършена степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Студентите се подготвят в областта на моделиране и оптимизиране на технически логистични системи, техника на комбинирани превози, интермодални и карго-терминали, автоматизация на подемно-транспортна и строителна техника и др. Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в транспорта, промишлеността, строителството, рудодобива, търговията, селското стопанство, образованието и др., или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Б. Петков

контактиborpet@vtu.bg