Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”

  • image
  • image
  • image
  • image

На 16 май 2019г. във ВТУ “Т. Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” на маг.инж. Иван Георгиев Лалов от катедра “ Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта ”. Тема на дисертацията: “Изследване ролята на машиниста върху енергийната ефективност на електрически локомотиви”. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р инж. Иван Петров. На мероприятието присъстваха зам.ректорът проф. дтн инж. Петър Колев, представители на катедрата, колеги и гости.