Председател на Общото събрание

Проф. д-р инж.Чавдар Колев

Биография

Професор в катедра „Транспортно строителство и съоръжения“. Основни лекционни курсове: „Земна механика и фундиране“, „Пристанищно строителство“, „Геотехника“, „Насипни конструкции и моделиране“, „Строителство на газо- и нефтопроводи“, „Проучване, устойчивост и укрепване на свлачища“, „Техническа безопасност на хидротехнически съоръжения“.

Интереси: Геотехнически конструкции, тунели, динамика на строителните почви, възстановяване на паметници, брегоукрепване и др.

Публикации: над 90 научни стадии на английски, френски и български език в специализирани списания в чужбина и у нас, изнесени над 20 доклада на научни форуми у нас и в чужбина, участник и ръководител в десет научни проекта. Бил е ръководител на шестима докторанти и голям брой дипломанти.

Автор е на две монографии и два учебника. Председател на Българското дружество по Земна механика и Геотехническо инженерство, член на Националния комитет по големите язовири и на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по строителство. Изнасял е лекции в Австрия, Чехия, Румъния и Турция.

Член на редакционните колегии на «Вестник Забайкальского государственного университета» и на Годишника на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Професионално развитие:

 • От м.януари 2021 – Председател на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков“;
 • От 2020г. – Професор към катедра „Транспортно строителство и съоръжения“;
 • От 2009г. – Доцент към катедра „Строителни конструкции“ на ВТУ „Тодор Каблешков“;
 • От 2004г. – Управител на „Фундаменти“ ЕООД;
 • От 1997г. – Ген. Директор на „Водно стопанство“ ЕАД;
 • От 1992г. – Изп. Директор на „Градостроител“ ЕАД;
 • От 1986г. – Проектант в „Транспроект“ ЕООД.

Образование и академично израстване:

 • 1988

Инженер по Транспортно строителство, профил „Железопътно строителство“ – ВИАС, София.

 • 2001

Специализация по високи технологии в напояването и управление на водното стопанство – Израел, МАШАВ – СИНАДКО.

 • 2005

Доктор по земна основа, фундиране и подземно строителство.

 • 2008

Специализация по динамика на строителните почви – проф. Ш. Пракаш, Вашингтон, САЩ Специализация по сигурност на дигите – Делфт, Холандия Специализация по скална механика и тунели – проф. В. Витке, Аахен, Германия.

 • 2009

Доцент по земна основа, фундиране и подземно строителство

 • 2020

Професор по фундиране