Vice-dean of the Faculty of Transport Management, Head of SOPKOAS Председател на Съвет по качеството

Assoc. prof. eng. Nina Ivanova Gergova, PhD

BIOGRAFHY

Lecturer at the Department of Economics and Accountancy in Transport at the Faculty of Transport Management.

Basic lecture courses: “Quality Management”, “Labor Economics”, “Small and Medium Business Management”, “Human Resources Management and Security”, “Business Communication and Business Correspondence”, “Business Games in Management”, etc..

She has over 40 publications in Bulgaria and abroad in the field of Quality of Education, Benchmarking, Quality Management, Transport Policy, Transport Economics, Labor Economics, Urban Transport, Sustainable Transport Development, Economic Analysis.

Member of teams in the development, management and implementation of numerous national and international research projects.

Professional Development:

  • 2020 – Associate Professor in the Department of „Economics and Accountancy in Transport“ at the Faculty of “Transport Management” at “Todor Kableshkov” University of Transport;
  • 2019 – Deputy Head of the Department of „Economics and Accountancy in Transport“ at the Faculty of “Transport Management” at “Todor Kableshkov” University of Transport;
  • 2018-2020 – Chief Assistant in the Department of „Economics and Accountancy in Transport“ at the Faculty of “Transport Management” at “Todor Kableshkov” University of Transport;
  • 2016-2018 – part-time assistant in the Department of „Economics and Accountancy in Transport“ and the Department of Mathematics and Computer Science;
  • 1995-2017 – senior expert, administration of computer and information systems, “Todor Kableshkov” University of Transport.

Education and academic career:

  • Магистър

Специалност „Математика“, Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, професионална квалификация: „Математик“ и „Учител по математика“. Допълнителна професионална квалификация по специалност „Информатика“: „Учител по информатика“. Специалност „Икономика на транспортната фирма“, ВТУ „Т. Каблешков“, професионална квалификация: „Магистър – икономист“. Специалност „Транспортен мениджмънт и логистика“, ВТУ „Т. Каблешков“, професионална квалификация: „Магистър – инженер“.

  • Специализация

Три месечна специализация в Университет „ЮНИОН – Никола Тесла”, Факултет по бизнес и индустриален мениджмънт, Белград, Сърбия.

  • Доктор – Доцент

Придобита образователна и научна степен „доктор” с защитен дисертационен труд на тема „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Р България“, по научната специалност „Икономика и управление на транспорта” в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика”. – Доцент в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8 „Икономика” (Управление на качеството).