Защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 6 март 2018 г. в Малката аула на ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по научна специалност: “Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения” на  ас. инж. Невена Ивайлова Бабунска-Иванова от катедра „Транспортно строителство и съоръжения“ на тема: “Изпълнение на първичната облицовка при тунелите”.

Научен ръководител е проф. д-р инж. Йордан Тотев.

На мероприятието присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и деканът на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ доц. Красимир Кръстанов, както и много студенти, преподаватели и гости. Доц. Чавдар Колев представи пред аудиторията професионалната биография на инж. Бабунска.

 

Снимки