ВТУ с представител в консултативен съвет към Камарата на строителите

 

На 28 февруари 2018г. Камарата на строителите в България учреди секторен консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила в строителството, като част от дейностите по проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ (www.mycompetence.bg).

Проектът цели да обедини бизнеса, образованието, професионалното образование и обучение, и заетостта, като дефинира и предоставя стандарти за компетентност на ниво строителен сектор и ключови за предприятията длъжности. Включени са представители на бизнеса, синдикатите и академичните среди. За член на Съвета бе избран и доц. Чавдар Колев от ВТУ „Тодор Каблешков“.

Ролята на Съвета ще бъде:

∙  Идентифициране, класифициране и описание на знанията, уменията и компетенциите, водещи до успешно представяне на ключовите длъжности;

∙   Тестване и утвърждаване на новите секторни компетентностни модели;

∙  Тестване и валидиране на създадените инструменти за оценка на компетенции и е-обучения в избрани пилотни предприятия.