Връчване на диплома за образователна и научна степен „доктор“

  • image
  • image
  • image

На 23 януари 2018 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на заседание на Факултетния съвет на факултет „Транспортен мениджмънт”, официално бе връчена диплома за образователната и научна степен „доктор” на ст.пр. Нина Димитрова, преподавател в катедра „Хуманитарни науки и чужди езици“. Тя получи дипломата си лично от зам.ректора по научноизследователската и международна дейност проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, а професионалният й и творчески път бе представен пред присъстващите от доц. д-р Емилия Вайсилова.

Снимки