Връчване на дипломи за научна степен “Доктор”

  • image
  • image

На 7 ноември 2017 г. в Конферентната зала на ВТУ „Тодор Каблешков”, на заседание на Факултетния съвет на факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”, официално бяха връчени дипломи за образователната и научна степен „доктор” на ас. инж. Стойна Костова и ас. инж. Коста Костов, и двамата преподаватели в катедра „Транспортно строителство и съоръжения“. Те получиха дипломите си лично от декана на факултет „ТСТТ“ – доц. д-р инж. Красимир Кръстанов, като ас. инж. Виолина Вельова запозна присъстващите с професионалния и творчески път на двамата колеги.

Снимки