Срок за плащане на семестриални такси

Срокът за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., за всички студенти редовно и задочно обучение, е до 12.09.2018 г.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ – ОКС “бакалавър” РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Икономика на транспорта,

Счетоводство и анализ в транспорта

225200
Всички останали специалности 250225
. ..

Таксата за обучение/административни услуги/ може да се внасе:

  • в касата на ВТУ “Тодор Каблешков”- в брой  или чрез POS – терминал;
  • по банков път – по банковата сметка на:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD

Във вносната бележка за:

-“Задължено лице” се изписват следните данни за студента:

  • Име (собствено, бащино и фамилно)
  • Факултетен номер
  • Специалност
  • Семестър

-“Основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА /или ЗАДОЧНА/  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  БАКАЛАВЪРСКА /или МАГИСТЪРСКА/ СТЕПЕН или вида на административната услуга за която се заплаща.