Заместник-ректор

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра "Технология, организация и управление на транспорта " към факултет Транспортен мениджмънт по следните основни дисциплини: „Техническа експлоатация и безопасност на транспорта”, „Безопасност и здраве при работа”, „Надеждност и безопасност на системите”, „Основи на теорията на надеждността”. Ръководител на 60 дипломанти и научен ръководител на трима докторанти. Автор е на над 70 публикации, една монография, един учебник и съавтор на други два.

 • Професионално развитие:
 • - Член на Европейската асоциация по сигурност (European Association for Security) - седалище гр. Краков, Полша,
 • от 2013.: Зам. декан на факултет „Транспортен мениджмънт“, Зам. председател на Академичния съвет на ВТУ „Т. Каблешков“, Институционален координатор на програма Еразъм+ и BG09.
 • от 2009 : Зам. ръководител катедра „Технология, организация и управление на транспорта“
 • от 2008 – 2014 : Независим експерт в областта на железопътната безопасност към Европейската железопътна агенция
 • от 2001 - 2004 : Асоцииран член на “Международен институт по управление на безопасността и риска” (International Institute of Risk and Safety Management IIRSM, London, UK)
 • 1999 – 2006 : Извънщатен сътрудник с контролни функции към “Главна дирекция железопътна инспекция” към “Железопътна администрация”, МТ
 • от 1988 г.: асистент, гл.асистент във ВВТУ „Тодор Каблешков”.
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване: Education and academic career:

 • 1986

  Магистър – инженер : Технически университет - София, специалност “Експлоатация на железопътния транспорт”

 • 1993

  Специализация в Лучен, Чехия, “Управление на интермодалния транспорт”

 • 2001

  Специализация в Будапеща, Унгария, “Околна среда и регионално транспортно планиране\"

 • 2003

  доктор по научна специалност 02.14.05 Управление и експлоатация на железопътния транспорт, СНС при ВАК на ТУ София

 • 2005

  доцент по научната специалност „Управление и експлоатация на железопътния транспорт\"

 • 2015

  Професор във ВТУ \"Т.Каблешков\" по Транспортни системи и транспортни технологии (Техническа експлоатация и безопасност на транспорта).

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News