Заместник-ректор

БИОГРАФИЯ

Основни лекционни курсове: Теоретична механика, Приложна механика, Техническа механика

 • Професионално развитие:
 • - 1992-досега: Член на Академичен съвет и Факултетен съвет във ВТУ.
 • - 1994-2005: Ръководител на катедра Механика във ВТУ ”Т. Каблешков”.
 • - 1995-досега: Член на ръководството на Hационалния комитет по Теоретична и приложна механика към БАН.
 • - 1994-досега: Председател на СО на ВТУ и член на Изпълнителния съвет на Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ.
 • - 1995 - 1999 : Районен съветник.
 • - 1999 - 2000 : Председател на Общото събрание на ВВТУ “Т Каблешков”.
 • - 2004 - 2008 : Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност на ВТУ ”Т. Каблешков”.
 • - 2005-2007: Общински съветник – Столичен общински съвет
 • - м.11.2008 - м.12.2016 : Ректор на ВТУ “Т. Каблешков” - София
 • - над 70 публикации в страната и чужбина в областта на теоретичната и приложната механика;
 • - 10 инженерно-внедрителски теми и задачи;
 • - научен ръководител на докторанти;
 • - съавтор на проекта-договор “Създаване на Център за организация и управление на научноизследователската работа и международния академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
 • - ръководител на проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
 • - главен редактор на научното електронно списание “Механика, транспорт, комуникации” http://www.mtc-aj.com , създадено по проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
 • - ръководител на проект "Осъвременяване и доизграждане на компютърен и информационен комплекс за провеждане на научно-приложни изследвания в областта на транспорта" към "Фонд научни изследвания" на МОН.
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образование и академично израстване:

 • 1977

  машинен инженер по специалността “Технология на машиностроенето”, ТУ София

 • 1978

  инженер-специалист по Приложна математика, ТУ София

 • 1979

  асистент по Механика – ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”

 • 1988

  доктор по Приложна механика; дисертация в направлението “Механика на манипулатори и роботи в СНС по динамика, якост и надеждност на машините към ВАК”

 • 1991

  доцент по Приложна механика в катедра “Механика” на ВВТУ “Т. Каблешков”

 • 2003

  доктор на техническите науки; дисертация на тема “Метод на центровите оси в еластодинамиката на манипулационни системи"

 • 2005

  Професор по приложна механика

 • зам.-председател на Специализирания научен съвет по Строителна механика към ВАК

Quick Inquiry

Sidebar