Заместник-декан на факултет ТМ

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра „Машинни елементи, материалознание и химия” към факултет „Транспортен менижмънт”. Лекционни курсове: „Технология на машиностроенето”, „Материалознание”, „Производствени технологии” , „Инженерна графика”, „Приложна геометрия и инженерна графика” и др. Автор и съавтор на повече от 70 научни публикации, изнесени на национални и международни конференции и отпечатани в специализирани издания, 3 учебника и 2 учебни пособия, учасвала е в 12 научни проекта, на 4 от които е била ръководител, автор е на 14 предложения с полезен ефект. Работи в областите на машиностроителните технолотии, металообработването на високолегирани инструментални стомани и изследването на експлоатационните им качества. Има участия като председател и член на редица Научни жрита във ВТУ „Тодор Каблешков” и други ВУЗ.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 • 2017г.: Заместник – декан на факултет ”Транспортен менижмънт” към ВТУ Тодор Каблешков”;
 • 2006 – 2017г.: Ръководител на катедра „Машинни елементи, материалознание и химия”;
 • 2012 -2017г.: Член на Академичния съвет на ВТУ „Т. Каблешков”;
 • 2005г.: Доцент в катедра „Машинни елементи материалознание и химия” към ВТУ „Тодор Каблешков” София;
 • 1986 – 2004г.: Асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в катедра „Ремонт на въоръжението и техниката” към Националния военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново;
 • От 1987г.: Член на „Съюза на учените”;
 • От 1979г.: Член на ”Научно – техническите съюзи”;
 • 1978 – 1986г.: Инженер конструктор и завеждащ стандарти и нормали в Инсрументален завод ”Динамика” гр. Дрянаво и „Завод за инстументална екипировка и нестандартно оборудване” гр. Велико Търново.

Образование и академично израстване:

 • Магистър, машинен инженер

  1978г. магистър, машинен инженер – Русенски университет, специалност „Технология на машиностроенето”.

 • Доктор

  1996г. – доктор със защитен труд на тема „Изследване на експлоатационните характеристики на инструментални стомани, термообработени във вакуум” по научната специалност „Рязане и режещи инструменти”.

 • Доцент

  От 1998г. доцент по научната специалност „Рязане и ирежещи инструменти” /Технология на машиностроенето/.

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News