Заместник-декан на факултет ТСТТ

БИОГРАФИЯ

Доцент в катедра „Транспортна техника”. Основни лекционни курсове: „Автомобилна техника – първа част”; „Автомобилна техника – втора част”; „Изпитване и диагностика на автомобила” (в частта „изпитване”) – ОКС „бакалавър”; „Теория и конструиране на автомобилната техника”; „Динамика на автомобила” – ОКС „магистър”. Интереси: Механични характеристики на колесните движители; Теория на експлоатационните свойства на автомобила; Конструкция на автомобила; Изпитване на автомобила; Автоматични трансмисии; Автомобили с хибридно задвижване. Публикационна дейност: над 30 научни доклада и статии в Република България и Руската федерация в областта на транспортната техника и двигателите с вътрешно горене; съавтор е на два патента в областта на конструкцията на пневматичните гуми. Автор е на един учебник и едно ръководство и съавтор на друго ръководство. Друга дейност: Ръководител на над 25 дипломанта, от които четирима са били докторанти във ВТУ „Т. Каблешков”; Ръководител на приложни проекти и участие в научно-приложни проекти, един от които е международен; Участие в състава на Научни журита; Член на секцията по „Каростроене и автотранспортна техника” към НТС.

 • Професионално развитие
 • От м. януари 2017 г. Зам. Декан на Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта” към ВТУ „Т. Каблешков”
 • От 1987 до 2014 г. последователно асистент, старши асистент и главен асистент във ВТУ „Т. Каблешков”
 • От 1994 до 1997 г. Председател на предметно-методическа комисия „Топлинни и хладилни машини в ж. п. техника” към катедра „Локомотиви”
 • От 1984 до 1987 г. редовен докторант в катедра „Автомобили, трактори и кари” към Факултет по транспорта – ТУ (тогава ВМЕИ) - София
 • От 1981 до 1984 г. технолог и водещ технолог в Изпитвателна станция на Института по пневматични гуми и полиамидни влакна към Стопански химически комбинат – гр. Видин
 • От 1979 до 1981 г. инспектор в направление „Механични измервания” към Окръжна дирекция на Държавния комитет за стандартизация
 • От м. април 1979 до м. ноември 1979 г. технолог в Автостопанство „Товарни превози” към Автокомбинат - Видин
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • 1979

  Машинен инженер по специалността „Автомобилен транспорт, трактори и кари” – ТУ – София

 • 1984

  Следдипломна специализация на тема „Проблеми на колесните движители за автомобили, трактори и кари” – ТУ - София

 • 1987

  Асистент по научната специалност 02. 01. 42 „Двигатели с вътрешно горене” във ВТУ „Т. Каблешков”

 • 1992

  Педагогически курс във ВТУ „Т. Каблешков”

 • 1999

  Специализиран курс за оценители на машини и съоражения

 • 2013

  Придобита образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Автомобили, трактори и кари” в област на висшето образование 5 „Технически науки”, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

 • 2014

  Доцент в област на висшето образование 5 „Технически науки”, професионално направление 5.1 „Машинно инженерство” (Автомобилна техника)

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News