Заместник-декан на факултет КЕТ

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра "Математика и информатика“ към факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“. Основни лекционни курсове: Информатика, Програмиране и използване на компютри, Бази данни и Системи за управление на бази данни, Информационни технологии, Електронен бизнес, Нормативи и стандарти по мрежова и информационна сигурност, Одит на информационни системи и др. Има над 100 публикации, студия и монография в областта на: Информатика, Информационни технологии, Математическо моделиране в инженерните науки, Софтуерни технологии, Софтуер за критични по безопасност системи, Експертни системи и системи с изкуствен интелект, Информационни и управляващи системи, Електронен бизнес, Информационни и управленски компоненти на висшето образование, Електронно обучение и др. Автор и съавтор на учебници, ръководства и електронни курсове по информатика, програмиране, електронен бизнес, числени методи и математическо оптимиране. Член на екипи при разработването и изпълнението на множество научноизследователски национални и европейски проекти.

 • Професионално развитие:
 • от 2016 г. – член на Съвета за софтуерно образование, МОН
 • от 2013 г. – зам. декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“.
 • от 2010 г. – член на Европейската асоциация по сигурност със седалище гр. Краков, Полша
 • член на Съюз на математиците в България и Съюз по Автоматика и Информатика „Джон Атанасов“
 • от 1985 г. – асистент, главен асистент във ВТУ „Т. Каблешков“
 • 1983 г. - 1985 г. – проектант в Научноизследователски институт за организация и управление на машиностроенето
 • програмист в Териториален информационно-изчислителен център, София, Комитет за единна система за социална информация
 • 1976 г. - 1980 г. – математик във Висш икономически институт „Карл Маркс”, София
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • Магистър

  специалност „Математика“, Софийски университет „ Св. Климент Охридски“

 • Доктор

  Доктор по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (образование)” с тема на дисертационния труд „Количествени методи за оценяване и управление на качеството на обучение във висшите училища”.

 • Специализации в International Computer Education and Information Centrе в Будапеща; Training Center Datey, Прага; Национален учебен център за следдипломна квалификация, София и др.

 • Доцент по информатика

 • Професор

  област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Информатика и компютърни науки (Информатика, Електронен бизнес)“

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News