Ректор

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра "Икономика и счетоводство в транспорта" към факултет Транспортен мениджмънт. Преподавател по дисциплините: „Икономика на транспорта”, „Бизнес планиране”, „Управление на малкия и среден бизнес”, „Европейска кохезионна политика”, „Публично-частно партньорство”, „Икономика на труда”. Научни интереси: транспортна и инвестиционна политика, икономика на транспорта, интелигентни транспортни системи, анализ разходи и ползи на инфраструктурни проекти, ценообразуване на транспортната услуга, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала, делови игри в управлението и бизнес решения, качество на образователната услуга. Преподавател по програма „Еразъм” в университети в Полша, Словакия, Латвия, Сърбия. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 24 национални и европейски проекти. Ключов експерт и консултант по проекти и програми. Автор и съавтор на над 120 публикации у нас и в чужбина. Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на пет монографии, три от които са издадени в чужбина.

 • Професионално развитие:
 • от 2002 г.: заместник-ръководител катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • от 1996 г.: преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”
 • 2017 г. - „Почетен Професор на Ningbo University of Technology“, Китай
 • oт 2010 г.: Секретар за България и член на Научния комитет на Европейската асоциация за сигурност
 • oт 2012 г.: Член на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара
 • Член на съюза на учените в България
 • от м.01.2013-м.12.2016: заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • Магистър

  Магистър, специалност „Икономика и управление на отраслите”, Московски държавен минен университет, Русия

 • Доктор по икономика

  Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия”

 • Доцент

  Доцент по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”

 • Специализация по „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит” в Институт по икономика и финанси, Московски държавен университет по транспорт, Русия

 • Професор

  Професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News