Функционален декан

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта" към факултет Транспортен мениджмънт, с около 100 публикации в областта на: Международен транспорт и логистика; Европейска транспортна политика; Устойчиво развитие на транспорта; Европейска интеграция и европейски проекти; Дерегулация и либерализация в транспорта; Реформи в железниците; Маркетинг на транспортната услуга; Транспортно предприемачество; Мениджмънт; Транспортно застраховане и др. Член на екипи при разработването и изпълнението на научноизследователски национални и европейски проекти. Интереси: Международен транспорт и логистика, Транспортна политика, Инвестиционна политика и инвестиции, Бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти.

 • Професионално развитие:
 • от 1987-2008 г.: преподавател в катедра „Икономика на транспорта”, УНСС
 • в периода 1994-2004 г.: заместник Декан, а впоследствие Директор на Дирекция „Магистърски програми“ в УНСС;
 • от 2005-2008 г.: Представител на МТИТС в ОСЖД, Председател на ПРГ по ФРВ от от м.12.2009 г.: преподавател в катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“, ВТУ „Т. Каблешков“
 • от 2010 г. – ръководител на Център за бизнес планиране и управление на проекти
 • от м. септември 2015 г. – Функционален декан
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • Магистър

  Магистър, специалност „Икономика и управление на транспорта”, ВИИ „Карл Маркс“, София

 • Доктор по икономика

  Тема на дисертационния труд: „Насоки за подобряване на участието на българските транспортни организации на международния транспортен пазар”

 • Доцент

  Доцент по научна специалност 05.02.18. „Икономика на отраслите” (Транспортно предприемачество)

 • Специализация в областта на дерегулацията и приватизацията на транспортния сектор, 1992-1994 г., ЕкономикУ панепистимиу Атинон, гр. Атина, Гърция;

 • Специализация по реформи в транспортния сектор, Икономика на транспорта, Университет на Централна Англия, гр. Бърмингам, Великобритания, 1996 г.

 • Професор

  Професор по научна специалност „Международна логистика”

 • Доктор на науките

  Тема на дисертационния труд "Роля на бизнес мрежите тип “клъстър” за конкурентоспособността и устойчивото икономическо развитие".

Quick Inquiry

Sidebar