Декан на факултет ТМ

БИОГРАФИЯ

Преподавател в катедра "Технология организация и управление на транспорта" към факултет "Транспортен мениджмънт". Автор и съавтор в над 110 научни труда публикации в списания, сборници и научни форуми; учебници; ръководства и комплекти лабораторни упражнения; електронни курсове за обучение и методически пособия в областта на: Технология и управление на транспорта; Теория на транспортните потоци; Изследване на операциите в транспорта; Маркетинг; Основи на мениджмънта; Проектиране и управление на логистични вериги; Автоматизирани системи за управление в транспорта; Имитационно моделиране на транспортните системи и процеси и Управление на проекти и финансов инженеринг. Ръководител ключов експерт и член на екипи при разработването и изпълнението на над научноизследователски теми национални и европейски проекти и договори Ръководител на четири докторанта, от които един защитил. Интереси: Транспортно моделиране и планиране; Изследване на операциите; Симулационно моделиране в транспорта; Интегрирани информационни и управляващи системи в транспорта и Управление на проекти.

 • Професионално развитие:
 • 1986г.: инженер конструктор към НИС при ВНВТУ "Тодор Каблешков" сега ВТУ "Тодор Каблешков";
 • 1988 г.: научен сътрудник ст към НИС при ВНВТУ "Тодор Каблешков: сега ВТУ "Тодор Каблешков" гр София ОНИЛ по ЕЖПТ;
 • 1988 - 2006: асистент, старши асистент и главен асистент в катедра ТОУТ във ВТУ "Тодор Каблешков" гр София;
 • 2004-2008: секретар на Академичния съвет на ВТУ "Тодор Каблешков";
 • 2008-2009: Заместник директор на поделение "Управление на движението на влаковете и капацитета" ДП "НКЖИ" гр София;
 • 2012-2013: Ръководител на проект по ОПТ2007-2013 год "Реинженеринг на поддържането на железния път контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания "Железопътна инфраструктура", "ИНФРАКЕЪР" АД;
 • 2013-2017: заместник ръководител на катедра "ТОУТ";
 • Член на Международната асоциация "European associacion for security" (Европейска Асоциация за Сигурност) седалище гр Краков, Полша;
 • Член на "Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията";
 • Действителен член (академик) на "International Academy of Life Protection";
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • Магистър, машинен инженер

  1986 год магистър машинен инженер Висш машинно електротехнически институт гр София (сега Технически университет) специалност "Експлоатация на железопътния транспорт".

 • доктор

  2004 г.- доктор с защитен дисертационен труд на тема "Прогнозиране и управление на преработката на вагонопотоците в железопътната мрежа" по научната специалност "Управление и експлоатация на железопътния транспорт".

 • Специализация по Технология и организация на железопътния транспорт в Московский институт инженеров транспорта МИИТ, Москва 1990г

 • Доцент

  От 2006 год доцент по научната специалност "Управление и експлоатация на железопътния транспорт" (Технология и организация на транспорта)

 • Професор

  От 2015 год професор в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" (Транспортни системи и транспортни технологии,технология и организация на транспорта).

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News