Декан на Факултет КЕТ

БИОГРАФИЯ

Основни лекционни курсове: Електрообзавеждане, Електроснабдяване, Съвременни системи за управление, контрол и защита, Високоефективни енергоспестяващи устройства и технологии, Електрически транспорт, Съвременни тенденции в развитието на електрическия транспорт Интереси: Електрически транспорт, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Тягови енергоснабдителни системи, Тягови електрически задвижвания, Системи за управление, контрол и защита, Енергийна ефективност Публикационна дейност: над 80 научни публикации у нас и в чужбина; съавтор на четири учебни пособия (учебници и ръководства) Друга дейност: ръководител на над 60 дипломанта и 5 докторанта; Зам. председател на Национално дружество на електроинженерите в транспорт (НДЕТ) в Република България; Участие в голям брой международни, национални и регионални договори и проекти; Автор на един патент и три полезни модела, проектирани и внедрени в експлоатация системи и устройства с положителен икономически ефект.

 • Професионално развитие:
 • от 2017 г. Декан на факултет КЕТ при ВТУ „Тодор Каблешков”;
 • 2008- 2017: Ръководител на катедра „ЕЕТ” при ВТУ „Тодор Каблешков”;
 • 1987 - 2007: Асистент, старши асистент, главен асистент във ВТУ „Тодор Каблешков”.
 • ВИЖ ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образование и академично израстване:

 • 1987 г.

  Електроинженер: ВМЕИ (сега Технически университет – София), Специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане (електрически транспорт)”;

 • 2001 г.

  Доктор по научната специалност 02.01.50 „Локомотиви, вагони и трамваи”. Дисертационен труд на тема: „Използване на преобразуватели с изкуствена комутация в електрически подвижен състав с неавтономно захранване”, ВАК;

 • 2007 г.

  Научно звание „Доцент” по научна специалност 02.04.15. „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВАК;

 • 2013 г.

  Академична длъжност „Професор” по „Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”, ВТУ „Тодор Каблешков”,

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News