Помощник ректор

Биография

Основни лекционни курсове: Безопасност на труда в строителството (бакалавърски курс); Транспортна инфраструктура (бакалавърски курс); Горно строене на железния път (бакалавърски курс); Метрополитени (магистърски курс); Транспортна инфраструктура (магистърски курс). Публикационна дейност: Над 70 публикации в страната и чужбина в областта на транспортната инфраструктура и транспортното образование. Автор на един учебник и методическо ръководство, съавтор на един учебник и учебно пособие.

 • • Професионално развитие:
 • • От 30.10.2012 г. : Председател на Общото събрание на ВТУ „Тодор Каблешков”
 • • От м. октомври 2001 г. до м. ноември 2004 г.: Заместник-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”.
 • • От м. декември 2000 г.: Ръководител на катедра „Транспортно строителство”.
 • • От м. октомври 1998 г.: Доцент в катедра „ОВТСП” на ВТУ „Тодор Каблешков” (от м. ноември 2004 г. до м. ноември 2012 год. – доцент в катедра „Транспортно строителство”
 • • От м. юни 1987 г.: Главен асистент във ВВТУ „Тодор Каблешков”.

Образование и академично израстване:

 • 1985

  Строителен инженер, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново,

 • 1987

  Главен асистент по Военноинженерна подготовка във ВВТУ „Тодор Каблешков”

 • 1994

  Доктор (кандидат на техническите науки), СНС по Военноинженерни науки към ВАК на МС

 • 1998

  Доцент по н.с. „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения”

 • 2013

  Професор по н.с. \"Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения\"

Quick Inquiry

Sidebar
Recent News