Указания за плащане на такси за летен семестър 2020/2021 г.

Уважаеми студенти,

Напомняме Ви, че срокът за плащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2020/2021 година за редовно и задочно обучение се удължава до 26.02.2021 г. След този срок неплатилите студенти ще бъдат отстранени.

Таксата за обучение/административни услуги/ може да се внасе:

  • в касата на ВТУ “Тодор Каблешков” – в брой или чрез POS – терминал;
  • по банков път – по банковата сметка на:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD

Във вносната бележка за:

-“Задължено лице” се изписват следните данни за студента:

  • Име (собствено, бащино и фамилно)
  • Факултетен номер
  • Специалност
  • Семестър

– “Основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА /или ЗАДОЧНА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪРСКА /или МАГИСТЪРСКА/ СТЕПЕН или вида на административната услуга за която се заплаща.


  1. Годишни такси за обучение на студенти в ОКСбакалавър“ и ОКС „магистър“ държавна поръчка:

1.1. Приети през учебната 2020/2021 г.:

Специалности бакалавър магистър
редовно задочно редовно
1. Икономика на транспорта 520 500
2. Счетоводство и анализ в транспорта 520 500
3. Икономика на малки и средни предприятия 700
4. Железопътна техника 520 500
5. Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен 520 500
6. Автомобилна техника 520 500 700
7. Автотехническа експертиза 700
8. Автоматизирано проектиране в машиностроенето 700
9. Инженерна логистика и строителна техника 700
10. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини 520 500
11. Двигатели с вътрешно горене 520 500
12. Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност 700
13. Електроенергетика и електрообзавеждане 520 500 700
14. Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт 520 500
15. Електромобили 520 500 700
16. Комуникационна и осигурителна техника 520 500 700
17. Комуникационна и компютърна техника и системи 520 500
18. Технология и управление на транспорта 520 500 700
19. Транспортен мениджмънт и логистика 700
20. Транспортно строителство 520 500 700
21. Индустриален мениджмънт 520 500
22. Сигурност и безопасност в транспорта 520 500
23. Управление на проекти 700
24. Корабоплаване 520
25. Корабна механика 520
26. Обучение на чуждестранни граждани
(в Евро)
2500 1500
27. Езиков курс (в Евро) 2500

1.2. Приети преди учебната 2020/2021 г.:

Специалности бакалавър магистър
редовно задочно редовно
1. Икономика на транспорта 450 400
2. Счетоводство и анализ в транспорта 450 400
3. Икономика на транспортна фирма 450
4. Икономика на малки и средни предприятия 450
5. Железопътна техника 500 450
6. Автомобилна техника 500 450 660
7. Автотехническа експертиза 660
8. Автоматизирано проектиране в машиностроенето 660
9. Инженерна логистика и строителна техника 500 450 660
10. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини 500 450
11. Двигатели с вътрешно горене 500 450
12. Управление на технически системи за екология и логистика 450
13. Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност 660
14. Електроенергетика и електрообзавеждане 500 450 660
15. Електромобили 500 450 660
16. Комуникационна и осигурителна техника 500 450 660
17. Комуникационна и компютърна техника и системи 500 450
18. Технология и управление на транспорта 500 450 660
19. Транспортен мениджмънт и логистика 660
20. Транспортно строителство 500 450 660
21. Индустриален мениджмънт 500 450
22. Сигурност и безопасност в транспорта 500 450
23. Управление на проекти 660

  

  1. Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ срещу заплащане през учебната 2020/2021 г.

2.1. Приети през учебната 2020/2021 г.:


по
ред
Специалности

ОКСбакалавър“ срещу заплащане

ОКС „магистър“ срещу заплащане

след ОКС „бакалавър“

след ОКС „проф. бакалавър“

редовно задочно редовно задочно задочно
1. Транспортна техника 900
2. Железопътна техника 900 900
3. Автомобилна техника 2300 900 900
4. Автотехническа експертиза 900
5. Автоматизирано проектиране в машиностроенето 900
6. Технология и управление на транспорта 900 900 900
7. Сигурност и безопасност в транспорта 900
8. Индустриален мениджмънт 900
9. Транспортен мениджмънт и логистика 960
10. Комуникационна и осигурителна техника 900 900 900
11. Комуникационна и осигурителна техника (2,5 г.) 900
12. Комуникационна и компютърна техника и системи 900
13. Електроенергетика и електрообзавеждане 900 2400 900 900
14. Електроенергетика и електрообзавеждане (2,5 г.) 900
15. Електромобили 900 2400 900
16. Електромобили (2 г.) 900
17. Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници 2400 900
18. Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт 2300 900
19. Транспортно строителство 2300 900 900 900
20. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини 900
21. Двигатели с вътрешно горене 900 900
22. Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен 900
23. Инженерна логистика и строителна техника 900
24. Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност 900
25. Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения 900
26.  Експлоатация на тунелопробивни машини 900
27. Икономика на транспорта 2300 900 900
28. Счетоводство и анализ в транспорта 2300 900
29. Икономика на транспортна фирма 900
30. Икономика на малките и средни предприятия 900
31. Управление на проекти 900
32. Геотехника и инженерна геология 900
33. Строителство на газо- и нефтопроводи 900
34. Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения 920
35. Мрежова и информационна сигурност 960
36. Управление на рискови технологични процеси 900

2.2. Приети преди учебната 2020/2021 г.:


по
ред

Специалности

ОКСбакалавър“ срещу заплащане

ОКС „магистър“ срещу заплащане

след ОКС „бакалавър“

след ОКС „проф. бакалавър“

редовно задочно редовно задочно задочно
1. Транспортна техника 780
2. Железопътна техника 780 780
3. Автомобилна техника 2200 780 780
4. Автотехническа експертиза 860
5. Автоматизирано проектиране в машиностроенето 780
6. Технология и управление на транспорта 780 780 780
7. Сигурност и безопасност в транспорта 780
8. Индустриален мениджмънт 780
9. Транспортен мениджмънт и логистика 960
10. Комуникационна и осигурителна техника 780 780 780
11. Комуникационна и осигурителна техника (2,5 г.) 780
12. Комуникационна и компютърна техника и системи 780
13. Електроенергетика и електрообзавеждане 780 2200 780 780
14. Електроенергетика и електрообзавеждане (2,5 г.) 780
15. Електромобили 780 2200 780
16. Електромобили (2 г.) 780
17. Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници 2200 780
18. Транспортно строителство 2200 780 780 780
19. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини 780
20. Инженерна логистика и строителна техника 780
21. Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност 800
22. Двигатели с вътрешно горене 780
23. Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения 800
24. Експлоатация на тунелопробивни машини 900
25. Икономика на транспорта 1800 740 900
26. Счетоводство и анализ в транспорта 1800 740
27. Икономика на транспортна фирма 900
28. Икономика на малките и средни предприятия 900
29. Управление на проекти 900
30. Геотехника и инженерна геология 800
31. Строителство на газо- и нефтопроводи 800
32. Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения 920
33. Мрежова и информационна сигурност 960