Указания за плащане на такси за зимен семестър 2021/2022 г.

Уважаеми студенти,

Удължава се срокът за плащане на семестриалните такси за зимен семестър до 24.09.2021 г. (включително). Заплащането може да се извърши на място в касата на ВТУ или по банков път.

  • в касата на ВТУ “Тодор Каблешков” – в брой или чрез POS – терминал;
  • по банков път – по банковата сметка на:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSD

Във вносната бележка за:

-“Задължено лице” се изписват следните данни за студента:

  • Име (собствено, бащино и фамилно)
  • Факултетен номер
  • Специалност
  • Семестър

– “Основание на плащане” се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА /или ЗАДОЧНА/ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪРСКА /или МАГИСТЪРСКА/ СТЕПЕН или вида на административната услуга за която се заплаща.

Виж на следния линк >>> Такси за обучение и административни услуги