Чл. 6.
(1) Приемането на студентите в ОКС „бакалавър“ се извършва чрез:

 1. държавен зрелостен изпит по Математика, Физика и астрономия, География и икономика, Български език и литература, Предприемачество или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;
 2. предварителни кандидатстудентски тестове по математика, които ще се проведат на 02.04.2022 г. и 04.06.2022 г.;
 3. конкурсен тест по математика, който ще се проведе на 05.07.2022 г.;
 4. конкурси организирани от ВТУ „Тодор Каблешков“.

  (2)За кандидат-студентите на ВТУ „Тодор Каблешков“ се признава конкурсният тест или изпит по математика, физика или география, издържан в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище до 06.07.2022 г.
  (3)За кандидат-студенти   за   ОКС   „магистър“,   с   придобити   ОКС „бакалавър“, „професионален бакалавър“ или „магистър“, конкурсът е по документи. Класирането и редът за приемане се определят от Академичния съвет
  (4) Календарният график за приемане на студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ през учебната 2022/2023 г. сe публикува в справочника за кандидат-студенти и в официалния сайт на ВТУ.
  (5) Кандидат-студентите заплащат такси за кандидатстване, а приетите за студенти заплащат семестриални такси за обучение, определени от Министерския съвет или Академичния съвет.
  (6) От такси за кандидатстване и от семестриални такси за обучение се освобождават кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.