VII.  Образуване на състезателния бал

Чл. 20. (1) Състезателният бал за класиране и приемане на кандидат-студентите за всички специалности и форми на обучение се образува като сума от следните три компонента:

  1. Умножената с коефициент k оценка от успешно положен:

-конкурсен тест по Математика, проведен във ВТУ „Т. Каблешков”, като k=2, или

-държавен зрелостен изпит по Математика или Физика и астрономия, а за специалностите

„Икономика на транспорта“ и „Счетоводство и анализ в транспорта“ – държавен зрелостен изпит по

География и икономика или Предприемачество, като k=2, или

-държавен зрелостен изпит по Български език и литература, като k=1.5, или

-държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, като k=1.5.

2. Оценката по Математика от дипломата за средно образование.

3. Оценката по Физика и астрономия, а за специалностите „Икономика на транспорта“ и

„Счетоводство и анализ в транспорта“ – оценката по География и икономика от дипломата за средно образование.

(2) За попълване на незаетите места след третото класиране може да се кандидатства с оценка от:
1.Тест по математика, издържан във ВТУ „Тодор Каблешков“ на 02.04.2022 г., 04.06.2022 г. или 05.07.2022 г.;
2. Кандидатстудентски изпит (тест) по Математика, Физика или География, положен в друго висше училище;
3. Успешно положен държавен зрелостен изпит.

Тогава първата компонента на състезателния бал се формира, като тази оценка се умножи с:
-коефициент k=2, ако оценката е по балообразуващ предмет;
– коефициент k=1.5 в останалите случаи.
(3) Ако кандидат-студентът има оценка от държавен зрелостен изпит по Математика и/или Физика и астрономия, и/или География и икономика, и/или Български език и литература, и/или профилиращ учебен предмет (за придобиване на професионална квалификация) и/или успешно е положил конкурсен тест по математика, то се взема оценката, образуваща най-висок състезателен бал.

(4) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, едната от които е от зрелостния изпит, а другата – от курса на обучение, то се взема оценката, образуваща най-висок състезателен бал.

(5) Максималният бал е 24.