ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2020

Провеждане на държавни изпити
за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” за 2020 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ДАТА НА ИЗПИТА ЗАЛА ЧАС
Технология и управление на транспорта

Конспект за ДИ – ТУТ

23.09.2020 г. 3310 09.00 часа
Транспортно строителство 05.10.2020 г. 2200 09.00 часа
Индустриален мениджмънт

Конспект за ДИ – ИМ

23.09.2020 г. 3310 09.00 часа
“Икономика на транспорта” ОКС Бакалавър и “Счетоводство и анализ в транспорта” ОКС Бакалавър

Конспект за ДИ – ИТ

Конспект за ДИ – САТ

01.10.2020 г. 1206 09.00 часа
Инженерна логистика и строителна техника

Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения

05.10.2020 г. 3302 09.00 часа
Снимки