Научни проекти

Проекти по наредба на МОН - 2021

Фонд научни изследвания, Конкурс: Българска научна периодика –2021г.

Проект №КП - 06 - НП2/18 от 02.12.2020г. Издаване на рецензирано българско научно издание "Механика Транспорт Комуникации" Ръководители: проф. д-р Даниела Тодорова и проф. дтн. инж. мат. Петър Колев Срок за изпълнение: 1 година, финансирано от фонд „Научни изследвания”.

Фонд научни изследвания, Конкурс: „Българска научна периодика – 2020г.” на Фонд „Научни изследвания” за финансово подпомагане дейности, свързани със списание „Механика Tранспорт Kомуникации”;

Ръководители: проф. д-р Даниела Тодорова и проф. дтн. инж. мат. Петър Колев Срок за изпълнение: 1 година, финансирано от фонд „Научни изследвания”.

Проект с наименование Моделиране и разработване на сензори за положение, основани на мултиферитни слоисти структури».

Договор КП06-20/28.09.2019 Тип: „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Русия 2018-2019 г.“ Поръчител: Фонд „Научни изследвания” Ръководител: проф. д-р инж. Иван Костадинов Миленов В този проект участва доц. д-р инж. Славчо Божков, катедра "Транспортна техника".

Научноизследователски и развоен проект: „Създаване на оптимална производствена инсталация и технология за производство на органичен хуминов препарат на основата на торф за употреба в биологичното земеделие“,

Координатор: „АгроПром“ ЕООД Партньор: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ По сключен договор: № 11ИФ-02-19/03.12.2020 г. за финансиране по Националния иновационен фонд – 11сесия, Финансираща институция: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката (ИАНМСП) Период: 03.12.2020-28.02.2022 г. (15 месеца) Участници: проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, проф. д-р инж.-мат. Петър Колев, проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова, икон. Росица Йорданова

#

Проект Danube SKILLS

„Повишаване на институционалния капацитет в корабоплаването по река Дунав, чрез стимулиране на съвместни транснационални компетенции и умения в областта на образованието и обществените услуги за развитие.“ Акроним на проекта: „Danube SKILLS“, с регистрационен номер DTP1-1-044-4.1. Финансиран от Danube Transnational Programme.

Българска научна периодика – 2017 г.

Проект с договор ДНП 06/28 от 20.12.2017 г. по конкурс „Българска научна периодика– 2017 г.” на Фонд „Научни изследвания” за финансово подпомагане дейности, свързани със списание „Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). Ръководители: проф. дтн инж. мат. Петър Колев (главен редактор) и проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова (зам. главен редактор). Срок за изпълнение: 12 месеца – 2018 г., финансирано от фонд „Научни изследвания”.

Проект BG051PO001-3.1.08-0007

„Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

Проект BG051PO001-4.3.04

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.

Проект по 7РП

„SUSTRAIL Устойчив товарен железопътен транспорт: Проектиране на система железопътни возила – релсов път за по-голям доставен тонаж при подобрена готовност и по-ниска цена”

Проект „KNOW-IN”

Проектът „KNOW-IN” (Малки и средни предприятия за товарен автомобилен транспорт, използващи интензивно нови знания) е финансиран от ЕК в рамките на програма "Леонардо да Винчи" (2012-2013 г.). Координатор е Центърът за бизнес и иновации в Албасете, Испания, а сред партньорите, които са от още пет страни, България е представена от ВТУ „Тодор Каблешков”. Екипът с ръководител доц. д-р Кирил Карагьозов, ръководител катедра "Технология, организация и управление на транспорта”, включва гл. ас. Мирена Тодорова, доц. д-р Симеон Ананиев и гл. ас. д-р Анна Джалева-Чонкова.

Проект № BG051PO001-3.3.06-0043

„Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков” чрез подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта” се осъществява по схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Период на проекта: 19 март 2012 г. - 30 октомври 2014 г.