Публична лекция на доц. Теодор Беров

  • image
  • image
  • image
  • image

На 6 февруари 2018г. във Малката аула на ВТУ „Т. Каблешков“ се проведе публична лекция на доц. д-р инж. Теодор Беров от катедра “ТОУТ”, факултет “Транспортен мениджмънт” на тема: “Приложение на електрическо превозно средство при организация на движението на масов градски пътнически транспорт”. Преди представянето на лекцията доц. Беров получи лично от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова дипломата си за академична длъжност „доцент“. Зам.-ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев представи пред аудиторията професионалната биография на доц. Беров.

 

Снимки