ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

На 25.07.2017 г. докторанти от катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”,  проведоха публични защити на дисертационни трудове за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. “Икономика”, научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление в транспорта”.

Представеният дисертационен труд на тема „Влияние на социално-икономическото развитие и международната търговия върху товарния транспортен пазар ” е с автор маг. инж. – икон. Гергана Стефчова Кирилова и научен ръководител проф. д-р инж. Емил Божидаров Железов

Дисертационният труд бе защитен пред научно жури в състав:

Председател: проф. д-р инж. – икон. Даниела Димитрова Тодорова – ВТУ „Т. Каблешков”

Научен Секретар: проф. д-р Емил Божидаров Железов– ВТУ „Т. Каблешков”

Членове:

– проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева – УНСС;

– проф. д-р Лидия Стоянова Велкова – Военна академия „Г. С. Раковски“

– проф. д-р Евгени Григоров Василев.

Представеният дисертационен труд на тема „Първи етап на масовата приватизация на предприятията от транспортния отрасъл в България – оценка на финансово-икономическото им състояние в началото на процеса и към настоящия момент /2014г./“ е с автор маг. инж.- икон. Орлин Илиев Колев и научен ръководител доц. д-р Десислава Владимирова Йосифова.

Дисертационният труд бе защитен пред научно жури в състав:

Председател: проф. д-р Емил Божидаров Железов – ВТУ „Т. Каблешков”;

Научен Секретар:доц. . д-р Десислава Владимирова Йосифова – ВТУ „Т. Каблешков”.

Членове:

– проф. д-р Лидия Стоянова Велкова – Военна академия „Г. С. Раковски“;

– проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева – УНСС;

– проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева – УНСС.

Защитите  преминаха на високо научно и професионално ниво, присъстваха още преподаватели, докторанти и студенти.

Снимки