Публична защита на дисертационен труд

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

На 22 юни 2017 г.  във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” се състоя публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на маг. Нина Гергова, по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.8. „Икономика”, на тема „Бенчмаркинг модел за оценка и анализ на качеството на висшето образование в Република България”. В залата присъстваха научните ръководители на докторантката проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, която е и председател на журито и проф. д-р Мария Христова. Сред присъстващите бяха зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Николай Георгиев, зам.-ректорът по научноизследователската и международна дейност Дхк проф. дтн инж.-мат. Петър Колев и зам.-началникът по учебната и научната част  на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов.

          Научното жури беше в състав:

Проф. д-р Антоанета Кирова – ВТУ „Тодор Каблешков”

Проф. д-р Даниела Тодорова – ВТУ „Тодор Каблешков”

Проф. дн Мая Ламбовска – УНСС

Доц. д-р Христина Николова – УНСС

Доц. д-р Маргарита Данчева – Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг.

На защитата, която премина на високо научно и професионално ниво,  присъстваха редица представители на академичната общност на транспортния университет, колеги и гости.

This post is also available in: en English ( Английски)

Снимки